Wettelijke vermeldingen

Alle rechten voorbehouden – Elke reproductie is verboden

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle gebruikers van de website.

UITGEVER VAN DE WEBSITE

De op het adres https://more-about-paysanbreton.com/ bereikbare website wordt uitgegeven door LAITA, Société par Actions Simplifiée met 1 000 000 € kapitaal – Maatschappelijke zetel: ZI de Kergaradec 4 rue Henri Becquerel 29806 Brest Cedex 9 – Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Brest onder het nummer: 380 656 439 – Btw-nummer: FR66380656439 – Tel.: +33 2 98 42 54 25 – E-mail: serviceconsommateur@laita.fr

HOOFDREDACTEUR

Jean-Marie Le Bris, Directeur Produits Grande Consommation de LAITA S.A.S.

REDACTIEVERANTWOORDELIJKE

Séverine Le Cler, LAITA S.A.S. Marketingmanager exporteren

HOSTING – CONCEPT – REALISATIE

Een site gemaakt door My Little Com’, communicatiebureau in Brest. https://my-little-com.com – +33981000606 Web hosting : 1&1 IONOS SARL – 7 place de la Gare, BP 70109 – 57200 Sarreguemines (France)

FOTOCREDITS

 • Foto’s en styling van de producten: Philéas / A point studio / Virginie Fouquet
 • Foto’s, video’s en styling van de recepten: Virginie Fouquet /C. Herlédan – T. Bryone – Centre Culinaire Contemporain / D3 Studio / Lola / A point studio

TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De uitgever biedt deze website aan voor gebruik door zijn klanten en alle personen die zijn producten en diensten wensen te kennen.

Door deze website en zijn informatie te raadplegen, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene informatie over het gebruik en verbindt hij zich tot hun naleving, vooraleer hij de site bezoekt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om deze informatie te allen tijde te wijzigen, met name om ze aan te passen aan de evolutie van de website. De gebruiker verbindt zich er bijgevolg toe deze informatie regelmatig te raadplegen.

1.   Toegang

De website is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behoudens overmacht, feiten van derden en/of onderhoudswerken en interventies die voor de goede werking van de website nodig zijn. In dergelijke gevallen zal de onderbreking worden aangegeven met een boodschap op de startpagina, of op een andere manier. Een onderbreking houdt geen enkele aansprakelijkheid van de uitgever in en dus ook geen enkel recht op schadevergoeding.

2.   Prijzen

De toegang tot deze website is gratis, afgezien van de internet- en telefoonkosten, die rechtstreeks door de operators worden aangerekend.

3.   Gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe de integriteit van de website te respecteren, zijn werking niet te verstoren, hem niet te wijzigen, aan te tasten en/of inhoud bedrieglijk te verwijderen en/of er bedrieglijk gegevens op in te voeren.

De uitgever van de website verstrekt gegevens met het oog op informatie en spant zich in om hun nauwkeurigheid te controleren en ze actueel te houden. Er wordt geen garantie gegeven inzake de nauwkeurigheid of het actuele karakter van de informatie. Bijgevolg:

 • wijst de uitgever elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onnauwkeurige of onjuiste informatie op de website;
 • wijst hij elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van de hacking van de website of als gevolg van een virus op de website;
 • is de uitgever niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan de technische omgeving van de gebruiker en met name zijn computers, software, netwerkuitrusting of ander materieel als gevolg van een bezoek aan de website;
 • is hij niet aansprakelijk voor een verkeerd gebruik van de website door de gebruiker;
 • is hij niet aansprakelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevensverzending, de toegangstijden, de eventuele beperkingen van de toegang tot het internet;
 • is hij niet aansprakelijk voor een onderbreking van de netwerktoegang tot de website, de volledige of gedeeltelijke niet-beschikbaarheid van de website, met name door toedoen van de telecomoperator, voor fouten in de transmissie of voor problemen met hun veiligheid, voor defecten van het ontvangende materieel of van uw telefoonlijn.

4.    Hypertekstkoppelingen

Deze website kan informatie bevatten die door externe bedrijven ter beschikking wordt gesteld, of hypertekstkoppelingen naar externe sites die de uitgever niet heeft ontwikkeld. Het bestaan op deze website van hypertekstkoppelingen naar andere websites mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van dergelijke websites of van hun inhoud door de uitgever. De uitgever wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid voor de inhoud van gekoppelde websites af.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer persoonsgegevens via de website worden verzameld, blijft dit beperkt tot de strikt noodzakelijke (minimale) gegevens en gaat het samen met informatie over:

 • de verwerkingsverantwoordelijk en de doeleinden van de verzameling;
 • de rechtsgrond voor de gegevensverwerking;
 • de verplichte of facultatieve aard van de gegevensverzameling voor de behandeling van uw verzoek, en de herinnering aan de verwerkte types/categorieën van gegevens;
 • de ontvangers van de gegevens en met name de eventuele overbrenging van gegevens buiten de Europese Unie, of de geautomatiseerde besluitvorming;
 • de duur van de bewaring van de gegevens;
 • de veiligheidsmaatregelen (algemene beschrijving);
Bezoek voor meer informatie of voor de uitoefening van uw rechten inzake uw persoonsgegevens: https://more-about-paysanbreton.com/nl/beleid-voor-gegevensbescherming.

INFORMATIE OVER BROWSERCOOKIES

Deze website gebruikt cookies om de interactiviteit van de website en onze diensten te verbeteren. Raadpleeg voor meer informatie over de cookies en hun configuratie het Beleid voor Gegevensbescherming: https://more-about-paysanbreton.com/nl/beleid-voor-gegevensbescherming.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (teksten, foto's,...)

De foto’s, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, video’s, animaties met of zonder geluid en alle werken op de website zijn eigendom van de uitgever of van derden die ze in licentie hebben gegeven.

De logo’s, pictogrammen en grafische elementen op de website worden beschermd door de Franse wetgeving inzake de auteursrechten en de Franse wetgeving inzake het intellectuele eigendom voor de bescherming van gedeponeerde modellen.

De reproductie en/of weergave, op papier of digitaal, van de website en de werken die er worden getoond, zijn toegelaten op voorwaarde dat ze voorbehouden blijven voor uitsluitend persoonlijk gebruik (met uitsluiting van elk gebruik voor reclame- en/of commerciële doeleinden) en/of ter informatie en/of volgens de bepalingen van artikel L.122-5 van de Franse wet betreffende het intellectuele eigendom, met vermelding van onze website als bron. Tenzij specifiek anders overeengekomen blijven alle door het auteursrecht beschermde werken die op de website van de uitgever worden gereproduceerd en/of getoond het exclusieve eigendom van de uitgever.

Behoudens de bovenstaande bepalingen is elke reproductie, elke weergave, elk gebruik of wijziging, met om het even welk procedé en op om het even welk medium, van het geheel of een gedeelte van de site en het geheel of een gedeelte van de verschillende werken die hem samenstellen verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Elke overtreding van dit verbod wordt beschouwd als namaak en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging en de betaling van schadeloosstelling.

BEHANDELING VAN KLACHTEN

De uitgever heeft de grootste aandacht voor opmerkingen en klachten van de gebruikers van de website. Een Klantendienst is beschikbaar op het volgende adres: Service consommateurs Paysan Breton – Laïta – 4 rue Henri Becquerel – 29806 Brest Cedex 09, of via e-mail: serviceconsommateur@laita.fr

WAARSCHUWING

De gebruiker moet weten dat de vertrouwelijkheid van op het internet verzonden berichten niet kan worden gegarandeerd en hij dus alle passende maatregelen moet nemen om hun verzending te beveiligen.

Bijgewerkt: 06/09/2021