Beleid voor gegevensbescherming

In overeenstemming met de Europese Verordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de “AVG”) vindt u hierna ons beleid voor de bescherming van persoonsgegevens. Deze gegevens komen overeen met alle informatie die direct of indirect uw identificatie als rechtspersoon mogelijk maakt.

Dit beleid voor de bescherming van persoonsgegevens (hierna het “Beleid”) vertelt u welke gegevens wij verzamelen, waarom en op welke grond wij dat doen, hoe wij ze gebruiken en bewaren, en wat uw rechten met betrekking tot deze gegevens zijn. Wij nodigen u uit om dit Beleid aandachtig te lezen, zodat u onze verwerking van uw persoonsgegevens kent en begrijpt.

Merk op dat dit Beleid te allen tijde door onze diensten kan worden aangepast, met name om het in regel te brengen met evoluties van de wetten, reglementen, rechtspraak of technologie. U moet dit Beleid bijgevolg regelmatig raadplegen om op de hoogte te zijn van zijn eventuele wijzigingen.

I. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is LAITA S.A.S. Société par Actions Simplifiée met 1 000 000 € maatschappelijk kapitaal – Maatschappelijke zetel: ZI de Kergaradec 4 rue Henri Becquerel -29806 Brest Cedex 9 – Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Brest onder het nummer: 380 656 439. Telefoon: +33 800 00 31 36 of e-mail: serviceconsommateur@laita.fr

II. Verwerkte persoonsgegevens

Bepaalde gegevens automatisch worden verzameld en bewaard wanneer u onze diensten bezoekt:

 • Tijdens uw navigatie op onze website en/of wanneer u een account aanmaakt op onze website (IP-adres, gegevens over de verbinding, type en versie van de gebruikte webbrowsers, type en versie van de plug-ins van uw browser, besturingssysteem en -platform, gegevens over uw navigatietraject op onze website, cookies);
 • Wanneer u een telefoonnummer gebruikt om contact met ons op te nemen;
 • Tijdens een gesprek met of de verzending van een bericht naar onze klantendienst.

III. De verschillende verwerkingen van deze gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens met het oog uitbating, de levering en de verbetering van de diensten die wij aanbieden. De verwerking kan alle of een deel van de volgende doeleinden hebben:

1.   Onze wettelijke verplichtingen naleven

In sommige gevallen verplicht de wet ons om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.

2.   Uw rechten verzekeren

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan uw verzoeken om rechten uit te oefenen. Raadpleeg deel VI van dit beleid om uw rechten te kennen.

3.   Onze website beheren en verbeteren

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie zoals uw IP-adres, uw locatie, de tijdstippen van het bezoek enz., om de gewoonten te kennen van de personen die de website gebruiken en om hun beleving te verbeteren.

IV. Duur van de bewaring van de gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doeleinden van hun verzameling te bereiken.

Wij bewaren de persoonsgegevens bovendien gedurende een periode die ons in staat stelt om klachten of vragen om informatie over aankopen te behandelen of te beantwoorden.

Uw persoonsgegevens kunnen ook langer worden bewaard als gevolg van wettelijke verplichtingen, toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen of aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteit, zoals:

 • Cookies: 13 maanden vanaf hun plaatsing op uw computer

V. Ontvangers van de gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere bedrijven van onze groep die in de Europese Unie gevestigd zijn.. Al onze bedrijven houden zich aan de hier beschreven regels aangaande de vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden overgedragen aan andere in of buiten de Europese Unie gevestigde bedrijven, op basis van contracten die door de gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde clausules met de eisen voor de overbrenging van persoonsgegevens bevatten.

VI. Uw rechten

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door ons aan te schrijven op het e-mailadres serviceconsommateur@laita.fr of het postadres: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09. Om u daarbij te helpen, biedt de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL) een e-mailformulier aan voor uw aanvraag: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier.

Opdat wij zouden kunnen ingaan op uw verzoek om uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen, moet u ons de volgende informatie verstrekken: uw naam, voornaam en het e-mailadres waarmee u zich op onze newsletter hebt ingeschreven of uw account op onze website hebt aangemaakt. Als de gegevens die u ons in uw verzoek om gebruik te maken van uw rechten ons niet in staat stellen om u met zekerheid te identificeren, kunnen wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs vragen (identiteitskaart of paspoort, in het volgende formaat: GIF, JPG, PNG, PDF). Als u in uw aanvraag andere gegevens vermeldt (ander e-mailadres, ander naam) kunnen wij uw rechten inzake uw persoonsgegevens niet verzekeren tenzij u ons aanvullende informatie verstrekt.

1.   Recht op raadpleging en mededeling van gegevens

U hebt het recht om te weten of en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, en op hun mededeling in een begrijpelijk formaat.

Omdat wij verplicht zijn de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens te verzekeren, zal uw verzoek slechts worden behandeld als u ons een identiteitsbewijs levert, namelijk een kopie van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort (digitaal of een ondertekende fotokopie).

In voorkomend geval kunnen wij ons verzetten tegen duidelijk onterechte (vanwege hun aantal, herhalende of systematisch karakter) verzoeken en verzoeken die een inbreuk maken op de rechten van derden.

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

2.   Recht op rectificatie van de gegevens

U hebt het recht om de rectificatie, de bijwerking, de vergrendeling of de wissing van uw persoonsgegevens te vragen indien ze onjuist, verkeerd, onvolledig of verouderd zijn.

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

3.   Recht van wissing

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens onverwijld te wissen.

In zeldzame gevallen zullen wij dat evenwel niet kunnen doen, omdat wij wettelijke verplichtingen moeten naleven (een voorbeeld: de wettelijke bewaringstermijn van factuur en dus ook van haar gegevens is 10 jaar).

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

4.    Recht van beperking van de verwerking

U hebt het recht om te vragen dat een verwerking wordt beperkt.

U kunt dit recht uitoefenen door ons een schriftelijk verzoek te sturen op het bovenvermelde adres, met het door de Franse gegevensbeschermingsautoriteit opgestelde modelformulier.

5.    Recht op overdraagbaarheid

U hebt recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, dus de mogelijkheid om ze in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verkrijgen en aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden. Dit recht geldt evenwel alleen indien uw persoonsgegevens geautomatiseerd worden verwerkt (dus niet voor gegevens op papier) en op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons. Om dit recht uit te oefenen, vragen wij u om als volgt contact met ons op te nemen: via het online contactformulier of op het e-mailadres serviceconsommateur@laita.fr, of het postadres: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09.

6.    Digitaal testament

U hebt het recht om ons richtlijnen te geven inzake de bestemming van uw persoonsgegevens na uw overlijden en met name hun bewaring, wissing en mededeling in het kader van onze verwerking.

U kunt ons deze richtlijnen verstrekken via ons online contactformulier, of met een schrijven aan: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09.

U kunt deze richtlijnen te allen tijden wijzigen. Als u ons geen richtlijnen geeft of behoudens tegenbericht kunnen de erfgenamen van een overleden persoon de rechten van die persoon uitoefenen.

7.    Antwoordtermijn

Wij zullen binnen een redelijke termijn en niet later van EEN (1) maand na de ontvangst van uw verzoek antwoorden op uw verzoek om raadpleging, rectificatie of bezwaar, of elk ander aanvullend verzoek om informatie.

Wij kunnen deze termijn evenwel met twee bijkomende maanden verlengen, naargelang van de complexiteit en het aantal aanvragen. Wij zullen u dan informeren over de langere antwoordtermijn, binnen de maand na uw verzoek.

8.    Recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit

In het geval van problemen kunt u een klacht indienen bij de Franse Gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL): https://www.cnil.fr/fr/plaintes

9.    Intrekking van uw toestemming

U hebt ook het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op grond van uw toestemming in te trekken. Als u bijvoorbeeld uw toestemming hebt gegeven voor de verzending van reclameboodschappen langs elektronische weg, kunt u te allen tijde uitschrijven van deze boodschappen, door onderaan de berichten die u ontvangt op de link “uitschrijven” te klikken. U kunt ook te allen tijde en zonder motivering uw gebruikersaccount opzeggen, online of door contact op te nemen met onze klantendienst. Voor alle andere intrekkingen van uw toestemming, vragen wij u om als volgt contact met ons op te nemen: via het online contactformulier of op het e-mailadres serviceconsommateur@laita.fr, of het postadres: Service consommateurs Paysan Breton, Laïta, 4 rue Henri Becquerel, 29806 Brest Cedex 09.

VII. Cookies en andere technologieën

Deze paragraaf geeft meer uitleg over de werking en de configuratie van cookies.

1.    Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt of een advertentie raadpleegt. De cookie verzamelt informatie over uw navigatie en stelt ons in staat om aangepaste diensten naar uw terminal te sturen (computer, smartphone of tablet). De cookies worden in uw webbrowser beheerd.

2.    Ons gebruik van cookies

Wanneer u onze website gebruikt, worden cookies of ander tracers op uw computer, smartphone of tablet geplaatst.

De informatie die wij op deze manier verzamelen, stelt ons in staat om u meer gerichte en betere inhoud op de website te leveren, uw navigatie te analyseren en eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

3.    Wat zijn de verschillende soorten cookies?

Deze website gebruikt verschillende soorten cookies, waarvoor u te allen tijde uw toestemming kunt geven of intrekken via de [[cookie manager]onderaan elke pagina van de website – behalve voor de essentiële cookies.

 • Essentiële cookies:
  Deze cookies zijn onmisbaar voor de goede werking van onze website en u kunt ze niet uitschakelen. Ze worden in het algemeen slechts geactiveerd als respons op handelingen die u uitvoert, zoals het aanvragen van diensten, de configuratie van uw voorkeuren voor de vertrouwelijkheid, de verbinding of het invullen van formulieren. U kunt uw browser configureren om deze cookies te blokkeren of u te waarschuwen wanneer ze worden gebruikt. Indien deze categorie van cookies – die geen persoonsgegevens opslaat – wordt geblokkeerd, is het echter mogelijk dat sommige delen van de website niet zullen werken.
 • Marketing cookies:
  Met deze cookies kunnen wij het aantal bezoeken bepalen en de bronnen van het verkeer naar onze website, om zijn prestaties te meten en te verbeteren. Ze helpen ons ook om de pagina’s te kennen die het vaakst en het minst vaak worden bezocht, en om te beoordelen hoe de bezoekers op onze website navigeren. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt samengevoegd en daardoor anoniem gemaakt. Als u deze categorie van cookies weigert, kunnen wij niet weten wanneer u onze website hebt bezocht.

4.    Hoe bepaalt u de cookie-instellingen?

Tijdens uw eerste bezoek ziet u een banner met informatie over onze cookies en het verzoek om uw keuze te kennen te geven via de [cookie manager]. U kunt te allen tijde informatie over onze cookies zien en ze configureren, aanvaarden of weigeren op de pagina [cookie manager] onderaan elke webpagina. Raadpleeg voor meer informatie over de configuratie van cookies deze pagina op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/thema-s/internet/cookies#over-welke-tools-kan-u-beschikken-om-cookies-te-beperken-te-vermijden-of-te-verwijderen

VIII. VEILIGHEID VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij nemen de nodige maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Dit zijn passende technische en organisatorische maatregelen om een toereikende veiligheid te verzekeren. Het betreft onder meer:

 • de pseudonimisering en versleuteling van de gegevens;
 • middelen die de constante vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de systemen en diensten voor de verwerking garanderen;
 • middelen voor het snelle herstel van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van e gegevens na een fysiek of technisch incident;
 • een procedure voor het regelmatig testen, analyseren en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van de verwerking verzekeren;

IX. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De gegevens van onze Functionaris voor Gegevensbescherming zijn: LAITA – DPO (Délégué à la protection des données personnelles) – ZI de Kergaradec – 4 rue Henri Becquerel – 29806 Brest Cedex 9 dpo@laita.fr

XI. Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze websites, producten en toepassingen zijn niet ontworpen voor minderjarigen (-18 jaar) en wij vragen minderjarigen om ons geen persoonsgegevens door te geven. Indien wij vaststellen dat wij persoonsgegevens van minderjarigen hebben verzameld, nemen wij alle nodige maatregelen om deze informatie zo snel mogelijk te verwijderen.

Laatste aanpassing: 28/07/2023